Institute of Engineering & Technology Devi Ahilya Vishwavidyala (IET DAVV), Indore Chapter

PRESIDENT

Suhas Dhar
suhasdhar@gmail.com

SECRETARY

Ayush Agarwal
agarwal.ayush1994@gmail.comĀ 

TREASURER

Kunal Harbhajanka
kunalharbhajanka@gmail.com

FACULTY ADVISOR

Dr. Vrinda Tokekar
vrindatokekar@yahoo.com

MARKETING & PR HEAD

Samiksha Gupta
gupta31samiksha@gmail.com

Comments are closed